# شاه

روایتی ازنقش اهالی قلتوق در سرکوب حزب توده

محمود ذوالفقاری کیست؟!                                                                                              فرج الله داودی محمودخان ذوالفقاری -  سلطان محمودخان ذوالفقاری (اهالی خمسه بخاطراقتدارمحمودخان به اوسولطان می گفتند!!) فرزند ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 392 بازدید