سلام بر حسین (فرزند اقیانوس های سرشار)                           

همه بغض های جهان در گلویم رسوب کرده است ودلم مهمانسرای زخمهای سترگ است . هر چه گریه.هرچه رود. داستان غمبار تو را می خواند. ای شهید نینوا! آزادگی از نام تو جوهر می گیرد و مردانگی در سایه رشادت تو جان. عاشورای  تو تاریخ مظلومیت است ویاران تو برگ برگ کتیبه حماسه . خون روشن تو هنوز از این قرن ها می جوشد وحماسه روز دهم تو صفحه مانای صحیفه( عاشقی) است .ای  فرزند اقیانوس های سرشار! 


ادامه مطلب ...