سن یاریمین قاصیدی سن (تو قاصد یار من هستی)
ایلن سنه چای دئمیشم (بفرما بنشین برایت چای سفارش داده ام)


ادامه مطلب ...